nawschod.eu Na Wschód

nawschod.eu
Title: Na Wschód
Keywords: europa ?rodkowa, europa wschodnia, blog, podró?, historia, ksi??ki, czechy, litwa, rumunia, gruzja, ukraina, blog podró?niczy,
Description: Blog o Europie ?rodkowej i Wschodniej. Od Estonii po Ba?kany. Od Czech po Kaukaz. Nie tylko o podró?ach.
nawschod.eu is ranked 3233857 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,280. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. nawschod.eu has 43% seo score.

nawschod.eu Information

Website / Domain: nawschod.eu
Website IP Address: 185.23.21.220
Domain DNS Server: ns2.zenbox.pl,ns1.zenbox.pl

nawschod.eu Rank

Alexa Rank: 3233857
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

nawschod.eu Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,280
Daily Revenue: $14
Monthly Revenue $434
Yearly Revenue: $5,280
Daily Unique Visitors 1,331
Monthly Unique Visitors: 39,930
Yearly Unique Visitors: 485,815

nawschod.eu WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 29 Jul 2016 10:24:26 GMT
Server LiteSpeed

nawschod.eu Keywords accounting

Keyword Count Percentage
europa ?rodkowa 0 0.00%
europa wschodnia 0 0.00%
blog 5 0.24%
podró? 7 0.50%
historia 1 0.09%
ksi??ki 0 0.00%
czechy 1 0.07%
litwa 1 0.06%
rumunia 3 0.25%
gruzja 11 0.79%
ukraina 4 0.33%
blog podró?niczy 1 0.19%

nawschod.eu Traffic Sources Chart

nawschod.eu Similar Website

Domain Site Title

nawschod.eu Alexa Rank History Chart

nawschod.eu aleax

nawschod.eu Html To Plain Text

Na Wschód Click here to add navigation menu Blog o Europie ?rodkowej i Wschodniej. Po mojemu. Od Estonii po Ba?kany, od Czech po Kaukaz. facebook twitter instagram pinterest 1 Państwa które by?y zupe?nie gdzie indziej 2 Niezwyk?e sowieckie przystanki autobusowe 3 Czy Batumi to Gruzja? 4 Ceny w Gruzji anno Domini 2014 5 Goli otok czyli Naga Wyspa 6 6 miejsc do których chcia?bym kiedy? wróci? 7 Zaginione wioski rumuńskiej Transylwanii 8 Wideo sponsorowane: Wi-Fi Dogs – jak to jest z internetem w podró?y 9 Najgorsze kwatery na jakie kiedykolwiek trafi?em 10 Niesamowite komunistyczne pomniki by?ej Jugos?awii Państwa które by?y zupe?nie gdzie indziej Marzec 15, 2015 1 komentarz Ogólnie Albania Kaukaska, Bia?a Chorwacja, historia, Polanie, Wielka Bu?garia, Wielkie Ksi?stwo Litewskie Mateusz Puszczyński Ka?dy mniej wi?cej wie, gdzie jest Bu?garia. Z Albani? mo?e by? troch? gorzej, ale pewnie i tak wi?kszo?? s?usznie skojarzy j? z Ba?kanami. Tymczasem Bu?garia zajmowa?a kiedy? spor? cz??? terytorium dzisiejszej Ukrainy i kawa? Rosji. Albani? natomiast mo?na by?o znale??… na Kaukazie. W Europie ?rodkowej i Wschodniej takich kwiatków jest wi?cej. Czytaj dalej Niezwyk?e sowieckie przystanki autobusowe Luty 13, 2015 Brak komentarzy Estonia, Gruzja, Mo?dawia, Ukraina abchazja, gruzja, mo?dawia, przystanki autobusowe, sowieckie, Ukraina, zsrr Mateusz Puszczyński Pisa?em ju? kiedy? o niesamowitych komunistycznych pomnikach w dawnej Jugos?awii. Okazuje si?, ?e komunistycznym projektantom nie trzeba zleca? projektu pomnika, ?eby to co powstanie wygl?da?o jak pomnik. Christopher Herwig zje?dzi? kraje by?ego ZSRR fotografuj?c przystanki autobusowe. Brzydkie to? ?adne? Naprawd? nie wiem. Na pewno warte obejrzenia. Czytaj dalej Czy Batumi to Gruzja? Wrzesień 15, 2014 1 komentarz Gruzja ad?aria, batumi, gruzja, pla?a, wspomnienia, zabytki, zwiedzanie Mateusz Puszczyński Batumi nie kojarzy mi si? z piosenk? Filipinek i polami herbacianymi. Z prostego powodu – nigdy wspomnianej piosenki nie s?ysza?em. Bardziej z opiniami, które wyszpera?em na jego temat przed wyjazdem. ?e Batumi to nie Gruzja, ?e jest jedn? wielk?, zat?oczon? imprezowni? i ?e ?mierdzi rop? naftow?. Wyobra?a?em sobie wielki, betonowo-szklany kurort z nieod??cznym elementem lansu-blansu. Wyobra?a?em sobie miasto bez duszy. Jakie naprawd? jest Batumi? Czytaj dalej Ceny w Gruzji anno Domini 2014 Sierpień 24, 2014 3 komantarze/y Gruzja ceny, gruzja, jedzenie, knajpy, restauracje, sklepy, transport Mateusz Puszczyński Szybko przysz?o, szybko posz?o. W Gruzji (a konkretnie w Ad?arii) sp?dzili?my zaledwie tydzień i ju? jeste?my z powrotem. Czasu by?o ma?o, ale stara?em si? jak najwi?cej z tego wyjazdu wyci?gn??, równie? z po?ytkiem dla bloga. Skrupulatnie chowa?em rachunki, robi?em zdj?cia cen w menu nie zwa?aj?c na zdziwione miny kelnerów i stara?em si? spami?ta? ceny w sklepach. Wszystko to po to, ?eby ka?dy zna? ceny w Gruzji, Polska ros?a w si??, a ludzie ?yli dostatniej. Czytaj dalej Goli otok czyli Naga Wyspa Lipiec 29, 2014 1 komentarz Chorwacja bo?idar jezernik, chorwacja, goli otok, Jugos?awia, komunizm, ksi??ka, naga wyspa, obóz, tito, wi?zienie Mateusz Puszczyński Pierwsze skojarzenie z chorwack? wysp?? S?ońce, pla?a, pi?kne widoki, wakacje i relaks. Bo?idar Jezernik w ksi??ce ?Naga Wyspa” opisuje zupe?nie inn? chorwack?, czy te? raczej jugos?owiańsk? wysp?. Miejsce owiane mg?? tajemnicy i wymazane z map, gdzie komuni?ci urz?dzili obóz ?poprawczy” dla przeciwników politycznych. A poniewa? ksi??ka jest pó?-naukowym traktatem i pró?no w niej szuka? popularyzatorskiego polotu, tym bardziej warto przeczyta? to, co tutaj naskroba?em. Wtedy co mniej wytrwali czytelnicy lektur? ?Nagiej Wyspy” b?d? sobie mogli odpu?ci?. Czytaj dalej 6 miejsc do których chcia?bym kiedy? wróci? Lipiec 16, 2014 14 komantarze/y Ogólnie bakczysaraj, budapeszt, czeski krumlov, krym, lwów, miejsca, podró?e, powroty, wilno, zwiedzanie Mateusz Puszczyński Trzydziestka z hakiem na karku oznacza, ?e wielu rzeczy cz?owiek ma mniej. Na przyk?ad w?osów, czasu, energii i wolno?ci. Z drugiej za? strony wi?cej jest brzucha, pieni?dzy, wspomnień i nostalgii za czasami, kiedy kasy by?o ma?o, ale czasu du?o. Wi?cej jest te? w pami?ci miejsc, do których chcia?oby si? wróci?. Niezale?nie od tego, jak wiele jeszcze jest do odkrycia, jest co? magicznego w miejscach, które ju? si? pozna?o i pokocha?o. Albo w tych, gdzie by?o si? zbyt krótko by poczu? co? g??bszego, ale wystarczaj?co d?ugo, by ulec (nawet powierzchownej) fascynacji. Oto subiektywna lista miejsc, do których chcia?bym kiedy? wróci?. Czytaj dalej Zaginione wioski rumuńskiej Transylwanii Lipiec 6, 2014 7 komantarze/y Rumunia bezidul nou, geam?na, Rumunia, Siedmiogród, Transylwania, zaginione wioski Mateusz Puszczyński Dwa miejsca wygl?daj?ce niemal tak samo. Spokojne, niewielkich rozmiarów jezioro, z którego fal wygl?da ko?cielna wie?a. Na pierwszy rzut oka mo?na by pomy?le?, ?e to po prostu dwie inne perspektywy. A jednak nie. Na mapie Rumunii wioski Geam?na i Bezidu Nou, czy te? raczej to co z nich zosta?o, dzieli w linii prostej oko?o 150 km. Widok jest niesamowity i pora?aj?cy. Dlaczego wsie znalaz?y si? pod wod?? Co sta?o si? z mieszkańcami? Odtworzenie historii zatopionych wiosek Transylwanii nie by?o zadaniem ?atwym. A historie te nie s? identyczne, cho? jedno je ??czy. Osoba, od której decyzji zale?a? ich los. Czytaj dalej Wideo sponsorowane: Wi-Fi Dogs – jak to jest z internetem w podró?y Czerwiec 26, 2014 3 komantarze/y Ogólnie internet, podró?, wakacje Mateusz Puszczyński Mój pierwszy wyjazd na Wschód (Ukraina gdzie? oko?o 2003 roku) odby? si? d?ugo przed er? internetu, smartfonów i mobilno?ci. Zdj?cia robi?o si? analogowym aparatem z klisz? zdj?ciow?, ?eby wywo?a? je po powrocie. Internet oczywi?cie by?, ale nikomu nie przychodzi?o do g?owy, ?e mo?e przyda? si? w podró?y. O mediach spo?eczno?ciowych nikt nie s?ysza?. Blog kojarzy? si? co najwy?ej z pami?tnikiem sfrustrowanej nastolatki, a kto? kto ogarnia? poczt? e-mail uchodzi? za internetowego guru. No có?, czasy si? zmieni?y. Czytaj dalej Najgorsze kwatery na jakie kiedykolwiek trafi?em Maj 6, 2014 3 komantarze/y Ogólnie kwatery, opinie, podró? Mateusz Puszczyński Z kwaterami, jak powszechnie wiadomo, ró?nie bywa. Nawet pi?ciogwiazdkowy hotel 100 metrów do morza nie gwarantuje sukcesu. Okazuje si? bowiem, ?e w danym kraju gwiazdki liczy si? odwrotnie, a do odleg?o?ci nie doliczono 300 metrów urwiska. A co dopiero, kiedy je?dzi si? po Europie ?rodkowej i Wschodniej i to najcz??ciej bez zarezerwowanego wcze?niej lokum. Wtedy zabawa polega mi?dzy innymi na tym, ?eby na miejscu znale?? sobie co? fajnego i za niewielk? cen?. Czy si? udaje? Otó? nie zawsze. Oto krótki, subiektywny przegl?d najgorszych kwater na jakie zdarzy?o nam si? trafi? na przestrzeni od Czech po Krym i od ?otwy po Ba?kany. Czytaj dalej Niesamowite komunistyczne pomniki by?ej Jugos?awii Kwiecień 21, 2014 7 komantarze/y Bo?na i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, S?owenia Jugos?awia, komunizm, pomniki, tito Mateusz Puszczyński Minione czasy tak zwanej demokracji ludowej pozostawi?y wci?? niezatarte ?lady zarówno w ludzkich umys?ach, jak i te materialne: w architekturze, literaturze i sztuce. Jedne i drugie cho? bledn? i kruszej?, nie poddaj? si? i uparcie trwaj?. Mi osobi?cie architektura komunistyczna kojarzy si? z prostack? brzydot?, surowo?ci? i kompletnym brakiem fantazji. Przyk?ad titowskiej Jugos?awii pokazuje, ?e nie zawsze musi tak by?. Mo?na oczywi?cie dyskutowa?, czy to co zobaczycie w niniejszym wpisie jest pi?kne, czy raczej dziwaczne. Niemniej twórcom tych monumentów nie mo?na odmówi? pomys?owo?ci, rozmachu i fantazji. Czytaj dalej 1 2 3 … 16 Nast?pny Blogroll Out Of Office – blog podró?niczy Autor Najnowsze wpisy Państwa które by?y zupe?nie gdzie indziej Niezwyk?e sowieckie przystanki autobusowe Czy Batumi to Gruzja? Ceny w Gruzji anno Domini 2014 Goli otok czyli Naga Wyspa Najnowsze komentarze Karina o Rumuni i Romowie – analiza porównawcza na polskie potrzeby epepa o 6 miejsc do których chcia?bym kiedy? wróci? epepa o 7 powodów dla których wakacje w Chorwacji to kiepski pomys? antrop o Państwa które by?y zupe?nie gdzie indziej Feliks Baranski o Ceny na Krymie czyli mit taniej Ukrainy Kategorie Bez kategorii Bia?oru? Bo?na i Hercegowina Bu?garia Chorwacja Czechy Estonia Grecja Gruzja Litwa ?otwa Macedonia Mo?dawia Ogólnie Rosja Rumunia Serbia S?owacja S?owenia Ukraina W?gry

nawschod.eu Whois

% The WHOIS service offered by EURid and the access to the records
% in the EURid WHOIS database are provided for information purposes
% only. It allows persons to check whether a specific domain name
% is still available or not and to obtain information related to
% the registration records of existing domain names.
%
% EURid cannot, under any circumstances, be held liable in case the
% stored information would prove to be wrong, incomplete or not
% accurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information made
% available to:
%
% - allow, enable or otherwise support the transmission of unsolicited,
% commercial advertising or other solicitations whether via email or
% otherwise;
% - target advertising in any possible way;
%
% - to cause nuisance in any possible way to the registrants by sending
% (whether by automated, electronic processes capable of enabling
% high volumes or other possible means) messages to them.
%
% Without prejudice to the above, it is explicitly forbidden to extract,
% copy and/or use or re-utilise in any form and by any means
% (electronically or not) the whole or a quantitatively or qualitatively
% substantial part of the contents of the WHOIS database without prior
% and explicit permission by EURid, nor in any attempt hereof, to apply
% automated, electronic processes to EURid (or its systems).
%
% You agree that any reproduction and/or transmission of data for
% commercial purposes will always be considered as the extraction of a
% substantial part of the content of the WHOIS database.
%
% By submitting the query you agree to abide by this policy and accept
% that EURid can take measures to limit the use of its WHOIS services
% in order to protect the privacy of its registrants or the integrity
% of the database.
%
% The EURid WHOIS service on port 43 (textual whois) never
% discloses any information concerning the registrant.
% Registrant and onsite contact information can be obtained through use of the
% webbased whois service available from the EURid website www.eurid.eu
%
% WHOIS nawschod.eu
Domain: nawschod.eu
Registrant:
  NOT DISCLOSED!
  Visit www.eurid.eu for webbased whois.
Technical:
  Name: Michal Pleban
  Organisation: Michau Enterprises, Limited
  Language: en
  Phone: +357.22761649
  Fax: +357.22767543
  Email: domains@dropped.pl
Registrar:
  Name: Michau Enterprises Limited
  Website: www.dropped.pl/
Name servers:
  ns1.zenbox.pl
  ns2.zenbox.pl
Please visit www.eurid.eu for more info